PÅGÅENDE FORSKNING OM STÖDGRUPPER

Stödgruppsprojektet - en effektutvärdering av stödgrupper för barn

Stödgruppsprojektet startades under våren 2022 och omfattar stödgrupper i hela landet där syftet är att undersöka om stödgrupper för barn i åldern 6-12 år ger någon effekt samt att identifiera vad i stödgruppernas arbete som ger mest gynnsamma effekter. Stödgruppsprojektet riktar sig till barn där någon av föräldrarna har ett missbruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel, eller där någon av föräldrarna har psykisk ohälsa, eller där det förekommer våld/bråk i familjen.


Barn i åldern 6-12 år, som går i stödgrupper jämförs sedan med barn i en så kallad kontrollgrupp, det vill säga barn, 6-12 år, som har liknande familjesituation men som inte deltar i stödgrupp. Det som jämförs är ifall de barn som går i stödgrupper upplever förbättringar i kronisk stress, copingförmåga, självkänsla, socialt stöd, emotionella problem, hyperaktivitet/koncentrationssvårigheter samt normbrytande beteende.


Läs mer på projektets hemsida: www.stodgruppsprojektet.se


Dela den här sidan