Förslag från Sglf på vad som bör vara det långsiktiga målet i en stödgruppsverksamhet för barn och unga i utsatta livssituationer

Förslagen grundar sig i det resultat och de behov som framkommit genom Sglf:s kartläggning "Kartläggning Sveriges kommuner 2019"

Förankring: Stödgruppsverksamheten skall vara sanktionerad och väl förankrad bland politiker och verksamhetsansvariga.

Budgeterade pengar: Verksamheten skall kunna bedrivas långsiktigt vad det gäller löner, lokaler, material, handledning och fortbildning. Budgetering för 2 gruppledare till varje grupp vilka kan avsätta 8 timmar vid varje grupptillfälle. Tiden inkluderar rekrytering, marknadsföring och handledning.

Informationsarbete: Stödgruppsverksamheten skall informeras och förankras bland andra aktörer och samarbetspartners. En väl förankrad och professionell verksamhet sprids genom "gott rykte". Tydlig och lättillgänglig information på "nätet".

Lättillgänglighet

 •  En lättillgänglig och öppen verksamhet med "lätt och enkel väg in"
 • Öppna telefoner och vid meddelande kontaktas barn, unga och anhöriga snabbt
 • För att få information om stödgruppsverksamheten skall kundtjänster, kontaktcenter, expeditioner mm inom kommunen veta var och till vem samtalet skall kopplas

Utbildning: Stödgruppsledarna skall ha en eftergymnasial teoretisk grundutbildning inriktad på barn och unga som lever i svåra livssituationer. Utbildningen skall vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet och inriktad på barn och unga. Därutöver en stödgruppsledarutbildning.

Kunskap och förståelse angående hur föräldrars problematik/svårigheter påverkar föräldraförmågan och barn och ungas livssituation, fördjupat familjeperspektiv och med ett barndomssociologiskt synsätt.

Därutöver en handbok knuten till stödgruppsledarutbildningen.

Gruppledarrollen: God personlig självkännedom och medveten om sina egna reaktioner och hur jag själv påverkar gruppen. Kunskap om gruppdynamiska effekter.

Förmåga att anpassa sig efter gruppens och individens behov. Förmåga att samarbeta.

Remitteringskompetens samt att beakta barn och ungas skyddsbehov.

FN:s Barnkonvention: Verksamheten skall grundas i FN:s Barnkonvention. Barn och unga har rätt att få kunskap om FN:s Barnonvention om barnets rättigheter.

Miljö: Välanpassad, trygg, avgränsad miljö som passar barn, unga och ledare samt tillgång till utvecklingsskapande material.

Verksamheten: Verksamheten skall

 • Förmedla framtidstro och framtidshopp
 • Grunda sig i ett professionellt bemötande gentemot barn/unga och deras anhöriga
 • Se hela barnet/den unges livssituation
 • Se barnet/den unge i ett fördjupat familjeperspektiv

Handledning: Nya stödgruppsledare bör erbjudas mentorskap. Handledningen skall riktas direkt till stödgruppsverksamheten/stödgruppsledarna. Handledningen skall baseras på relevanta teorier såsom gruppdynamik, pedagogik, utvecklingsteorier, traumakunskap m fl teorier.

Anhöriga: I samband med att barn/unga går i en stödgrupp skall anhöriga också erbjudas eget stöd. Antingen av stödgruppsverksamheten eller av andra verksamheter.

Olika moment i stödgtruppsverksamheten: För att bedriva en stödgruppsverksamhet måste följande moment finnas med och tydliggöras i verksamheten. Momenten baserade på forskning/vetenskap och beprövad erfarenhet och med FN:s Barnkonvention i fokus.

 • Beskriv de olika grupperna. Vad grundar sig de riktade grupperna på? Vad grundar sig de blandade grupperna sig på?
 • Hur utförs inskrivningssamtalen till gruppen? Hur dokumenteras inskrivningssamtalen? Hur handhas dokumentationen/arbetsmaterialet? Bedömning ang grupp eller annan hjälp/stöd/behandling före grupp?
 • Arbetet före det att gruppen skall starta? Hur hanteras det?
 • Psykoedukativa stödgrupper (arbetet i gruppen). Hur ser arbetet i gruppen ut? Vilket förhållningssätt?
 • Arbetet/behoven efter stödgruppen? Individuella samtal, behandling, fritid, skola mm?

Systematisk utvärdering: Systematisk utvärdering skall göras efter alla stödgrupper. Vilka teorier baseras stödgruppsverksamheten på?

 • Systemteori
 • Kognitiva teorier
 • Socialt kognitiva teorier
 • Psykodynamiska teorier
 • Pedagogiska inlärningsteorier
 • Utvecklingsteorier
 • Gruppdynamiska teorier
 • Traumateorier

Observera den systematiska utvärderingen bör innehålla "Innehåll i verksamheten" (Enligt rekommendationer från forskare Annemi Skervfing FoU rapport 2012/1)

Dela den här sidan