STADGAR

För den ideella föreningen Stödgruppsledarnas Förening Sverige.

Bildad den 18 maj, 2011.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1a §    Sglf Barnrättspolicy

 Se under fliken Sglf Barnrättspolicy

 

1b §    Ändamål

Stödgruppsledarnas Förening Sverige är en ideell förening som har sin grund i FN:s Barnkonvention med uppgift att

- främja och utveckla medlemmarnas yrkeskunnighet

 

- verka för utveckling av stödgruppen som metod och stödjande insats för barn som anhöriga, barn som lever/har levt i en svår livssituation

 

- främja samarbetet mellan medlemmarna och andra yrkeskategorier för barn som anhöriga, barn som lever/har levt i en svår livssituations bästa

 

- aktivt verka och delta i den samhälleliga debatten

 

 -stödgruppsdagen anordnas/"går runt" på olika platser i hela landet

 

-föreningens hemvist är beroende på styrelsens bostadsorter

 

 

2 §    Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 §    Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet och extra årsmöte.

4 §    Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

  5 §   Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår utgöres av kalenderår.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

6 §    Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem kan den bli som är verksam som stödgruppsledare eller utbildad som stödgruppsledare eller på annat sätt har anknytning till stödgruppsverksamhet. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

 

7 §    Stödmedlem

Stödmedlem kan den bli som vill stötta föreningen och anser att föreningen är viktig. Stödmedlemskap berättigar inte till något formellt inflytande i Stödgruppsledarnas Förening Sverige.

 

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

8 §    Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet aviseras på föreningens hemsida. Verksamhets- och ekonomiskberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen som finns på föreningens hemsida, skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

9 §    Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

10 §    Rösträtt på årsmötet

Vid årsmötet äger varje närvarande medlem som betalat medlemsavgiften en röst.

11 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1           Fastställande av röstlängd för mötet.

2           Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3          Val av protokolljusterare och rösträknare.

4      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5      Verksamhetsberättelse

      Ekonomisk berättelse

      Revisionsberättelse

      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

      Ersättning till styrelse och revisorer

10     Fastställande av budget

11     Fastställande av medlemsavgift

12     Stadgeenliga val av ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och valberedning

13     Övriga av styrelsen eller till föreningsmötet anmälda ärenden

REVISORER

12 §  Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid ordinarie årsmöte två revisorer för tiden t o m nästa ordinarie årsmöte.

STYRELSEN

13 §  Sammansättning

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och minst tre andra ledamöter.

STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING

14 §

Förslag till stadgeändring och övriga frågor skall jämte styrelsens yttrande tillställas medlemmarna i samband med kallelse till ordinarie årsmöte.

15 §

Fråga om föreningens upplösning skall väckas och behandlas i enlighet med § 13.

Dela den här sidan