Open Space frågor/svar från Stödgruppsdagarna i Karlstad 2019.

Tack alla för ert engagemang och alla kloka synpunkter!

Vad kan du göra för att synliggöra och marknadsföra stödgrupper och gruppledarrollen? Hur kan vi påverka samhällsdebatten?

Genom skolkuratorer, sociala medier, uppdaterade hemsidor, referensgrupper, media, lokalmedia, lokalföreningar, tjänster med del eller mer riktat mot marknadsföreing, se om det finns möjlighet att söka medel för digitalisering/IT-stöd, informera/involvera politiker.

Diskutera styrelsens förslag angående en broschyr ang minimikraven för att starta/hålla stödgrupper i ett hållbart långtgående "tänk"? Kort version? I en längre version utvecklas den korta versionens text?

(kontakta styrelsen ang broschyren)

Låter bra!, Vad är remisskompetens?, Var kan vi inhämta kunskap om t ex missbruk? Så att det blir liknande synsätt bland gruppledarna.

Vad är skillnaden mellan samtalsgrupper och stödgrupper? Hur definieras samtalsgrupper vad det gäller teorier, syfte och mål? Hur definieras stödgrupper vad gäller teorier, syfte och mål?

Samtalsgruppen: är mer "flytande".

Stödgruppen: Tydligheten i målgruppen. "Delande" och identifikation ger stöd i stödgrupp. Manual eller eller temastyrd. Tydlighet i början och ett slut på gruppen. Förmedla kunskap, ger ökade insikter, känner igen sig i varandras delningar. Tydliga syften i en stödgrupp - vi är på väg någonstans. Tydlig teoretisk grund i stödgrupper. KASAM i stödgrupp. Ansvar och skuld.

Vilka önskningar finns angående föreläsningar/innehåll för stödgruppsdagarna 2020?

Utbyta erfarenheter med varandra (praktiskt). Evidensdiskussion. Diskutera språkbruk- hur förklarar vi beroende och psykisk ohälsa för barn i olika åldrar. Att erövra ett språk! Hur arbetar man med föräldrar/anhöriga. Utredningen gällande socialtjänstlagen, av Socialstyrelsen. Implementering av barnkonventionen. Annika Regnèr gällande vårdnadstvister., föräldrabalken. Evidens gällande stödgrupper - Elisabeth Näsman. Barnperspektiv, barn missbruk. Dela material/övningar med varandra, lekar, filmer, rollspel, böcker mm. Cathrin Bureus - dramapedagog. Joesefin Grönde, sekundär traumatisering. Föreläsning - möta barn från andra kulturer, hedersrelaterad problematik. Skapande, bilden som läkande kraft.

Enligt verksamhetsplanen för 2019 skall Sglf undersöka möjligheten att utveckla en eller två vidareutbildningsdagar. Vad önskar ni att denna/dessa dagar skall innehålla?

Ny forskning angående barns utveckling. Trauma- aktuell forskning. Material: böcker/lekar för stödgruppsarbete. Inspirationsdagar. Barn och nätet - uppdatera kring detta. Vidareutbildning - arbetsmaterial, föräldrastöd. Diskussioner rörande handledning.