Stödgruppsledarnas Förening Sverige

Stödgruppsledarnas förening Sverige är en ideell förening som bildades i Stockholm den 18 maj 2011.

Föreningen arbetar i enlighet med FN:s Barnkonvention och vänder sig till alla stödgruppsledare som arbetar med stödgrupper för barn och unga som bland sina anhöriga upplever/upplevt missbruk, psykisk ohälsa, sorg/dödsfall, konfliktfylld skilsmässa, våld eller som har stödgrupper för barn och unga som bor i familjehem eller som arbetar med någon annan stödgrupp för barn och unga, t ex stödgrupper för flyktingbarn mf l.

 

Föreningens mål är att:

Främja och utveckla medlemmarnas yrkeskunnighet. 

Verka för utveckling av stödgruppen som metod och stödjande insats för barn som anhöriga och som har levt/lever i en svår livssituation.

Främja samarbetet mellan medlemmarna och andra yrkeskategorier för barn som anhöriga, barn som har levt/lever i en svår livssituations bästa.

Aktivt verka och delta i den samhälleliga debatten.

 

Verksamhetsplan 2020

Under 2020 kommer Sglf att arbeta med:

Att sammanställa kartläggningen över Sveriges 290 kommuner

Att färdigställa "Långsiktiga mål för en stödgruppsverksamhet". Målen baserade på Stödgruppsledarnas Förening Sveriges Barnrättspolicy samt på de resultat som sammanställningen av kartläggningen över Sveriges kommuner visar. Dessutom skall målen baseras på forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Att fortsätta samtalen/diskussionerna angående en högskolebaserad stödgruppsledarutbildning...som inte har sin grund i en uppdragsutbildning

Att påbörja ett arbete med att diskutera högskolor och universitets utbildningar gällande barnperspektivet, fördjupat familjeperspektiv, det barndomssociologiska synsättet, traumautbildning mm. Vilken utbildning och förståelse får studenterna t ex på socionomprogrammen angående ovan, för att de sedan i sin vardag ute i samhället, verkligen förstår och agerar för barn och ungas bästa. Att de lagar, allmänna råd och handböcker som finns att arbeta med barn och unga som lever i en svår livssituation att de efterlevs

Att delta i samhällsdebatten angående "Barn som anhöriga/Barn som lever i en svår livssituation".

Att anordna stödgruppsdagar 2020 och att planera stödgruppsdagarna 2021

Att söka sponsorer.

Att påbörja ett arbete som säkerställer att föreningen Stödgruppsledarnas Förening Sverige:s viktiga arbete fortsätter oavsett vilka personer som sitter i styrelsen. D v s att föreningens överlevnad inte är personberoende utan att föreningen har en viktig plats i samhället för att föra fram utsatta barn och ungdomars egna styrkor, deras rättigheter och behov av stöd och hjälp

Verksamhetsplan 2021: För information eller utskick var vänlig och kontakta någon i Sglf:s styrelse