Se även under rubrik "Nyheter"

Barn som anhöriga när en förälder avlider

En kunskapsöversikt om effekt av metoder för stöd till barn (Ann-Sofie Bergman och Elizabeth Hanson NKA, Linnèuniversitetet, 2014

 

Rapport (2015)

Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn 

Forskningsprojekt som startade 2012 på uppdrag av socialstyrelsen. Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för barn som lever med våld i sin familj att få sin situation uppmärksammad och giltiggjord, samt att de skall få insatser som svarar mot barnens behov av skydd, stöd och behandling.

I projektet samverkar Göteborgs, Karlstads och Örebro universitet samt Mälardalens Högskola.

 

Antologi

-om relationer, interventioner och omsorgsansvar
Järkestig Berggren, U, Magnusson, L, Hansson, E, 2015
NKA, Linneuniversitetet

 

Doktorsavhandling

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa
Barndom och uppväxtvillkor
Skerfving, A Rapport i socialt arbete nr 149, 2015
Stockholms Universitet

 

Rapport (2015) Barn som anhöriga

Ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader (Hovstadius,B, Ericson,L MagnussonL)

 

Rapport (2016)

www.fou-nordvast.se (januari 2016)
Stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar. - Forskningsöversikt, erfarenheter och goda exempel Rapportens syfte är dels att ge en överblick av den forskning som gjorts om stödgrupper för barn till föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom i Sverige. Hur ser stödgruppsverksamheten ut och vad vet vi om dess effekter? Dels att ge exempel på erfarenheter......
 
 
Rapport (2016)
Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga - ny rapport FoU Välfärd
www.fouvalfard.se  (Under fliken nyheter 2016.01.20)
Barn i missbruksmiljöer (BIM är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts i samverkan mellan Regionförbundet Uppsala län och Uppsala univeristet under 2012-2015.
 
 
Rapport (2016)
Om reflektion och icke-vetanderts möjlighet för praktiker - rapport FoU Värmland, Karlstad universitet fil dr/forskare Per Folkesson (evidensbaserd praktik)
Vetenskaplig artikel i den nordiska tidsskriften Fokus på familjen, en tidsskrift för familie- og relasjonsarbeid (årgång 44 nr 1, 2016)
 
Rapport (2017)
Shit, Den här människan bryr sig om mig!
Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar som har missbruksproblem
(Region Uppsala och Uppsala universitet)
 
 
 
För ytterligare studier/rapporter gå in på www.anhoriga.se/barnsomanhoriga
 
Rapport/Evaluering af Veterancentrets samtalegrupper for barn och unge/2018
 Veterancentret i Danmark har gjort en studie ang stödgrupper för barn till veteraner (FN-tjänst)
"Sådan er det også hjemme hos mig"; Evaluering av samtalegrupper for barn och unge/2018
vetc-mpa09@mil.dk  (Veterancentret Ringsted Kaserne, Garnisonen 1, 4100 Ringsted Danmark)
 
Rapport 2020 Barombudsmannen
" Dom tror att dom vet bättre"
 
Burke Harris,  Nadine (chef för hälsovården i Kalifornien USA)ACE study m m
 
Maskrosbarn 2020"Jag tyckte jag bodde i helvetet"
 
SBU ut201904  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Stödgrupper för barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa eller substansmissbruk
 
Stödgruppsledarnas Förening Sverige 2019
Kartläggning över stödgruppsverksamheten i Sverige www.gruppledarforening.se (hemsidan under rubriken kartläggning
 
UNICEF 
Worlds of influence-Understanding what shapes child well beiing in rich countries
 
Socialstyrelsen 2021-01-12
Fler orosanmälningar till socialtjänsten - ökad kunskap en av förklaringarna